bozp a po


V II. knize Mojžíšově se píše: „Když někdo odkryje nebo vyhloubí studnu a nepřikryje ji, takže do ní spadne býk nebo osel, majitel studny poskytne jeho majiteli náhradu ve stříbře a mrtvé zvíře bude patřit jemu“...

"Povinnost zajistit a udržovat systém BOZP se vztahuje na zaměstnavatele a zaměstnance, ale i na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje (např. soukromý lékař, tlumočník, auditor...), dále pak na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost (OSVČ) a spolupracujícího manžela nebo dítě předcházejících osob. Stejné podmínky se vztahují na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, případně se na zhotovení stavby podílí. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích."


BOZP a požární ochrana – dodavatelské řešení

Nabízíme dodavatelské řešení zajištění povinností vyplývajících ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a návazných zákonů v oblasti prevence rizik BOZP a PO podle Zákona č- 133/1985 o požární ochraně.


Kroky:

Stanovení rozsahu systému BOZP

-  procesy (činnosti), výrobky a služby spojené s procesem řízení BOZP

Plánování

-  identifikace nebezpečí a hodnocení rizik (OHSAS 18001)

-  krizová a havarijní připravenost, analýza rizik, uplatnění legislativních požadavků

-  dohlídky BOZP

Zlepšovaní

-  na základě plánovaní stanovit možné oblasti zlepšování pomocí cílů  rozpracovaných do programů                                                                     

Řízení BOZP

-  stanovení struktury a odpovědností

-  vzdělávání, školení, povědomí o BOZP

-  komunikace

-  řízení systému BOZP

- dokumentace

- dohlídky BOZP

PO v souladu se Zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb. - odborně způsobilá osoba

-  začlenění do kategorie požárního rizika

-  dokumentace PO a školení 

-  pravidelné preventivní kontroly PO

- preventivní požární hlídky

-  evakuace - evakuační plány, požární značení